Eflani Abakolu Köyü Bilgileri ve Tarihi

Eflani, Abakolu Köyü

ABAKOLU KÖYÜ

Eflani nin 15 km doğusunda yer alan Abakolu köyü, Örencik, Doğanoğlu, Kuloğlu ve Ekşioğlu gibi dört mahalleden oluşur. Kısacası bu dört mahalleden oluşan idari bütünlüğün adı Abakolu’dur. Abakolu köyü, mahallelelerinin arasındaki uzaklık nedeni ile geniş bir alanda kurulu olup, orman arazisi bakımından oldukça zengindir.
Abakolu köyünün komşuları ise, doğuda Gökgöz köyü ve Topuzlu mahallesi, batıda Mülayim , Halkevli, güneyde Araç köyleri, kuzeyde Çemçi köyü ve mahalleleridir.
Nüfus bakımından ilçenin en kalabalık köylerinden biri olan Abakolu köyü önemli ölçüde göç vermiştir.halkın büyük kesimi başta İstanbul olmak üzere çeşitli yerlerde fırıncı, pastacı vs. mesleklerde işgücü oluştururlar.

Doğanoğlu Mahallesi

Örencik mahallesinin güneydoğusunda olan Doğanoğlu mahallesi düz bir arazi üzerinde kuruludur.yaklaşık 30-32 hane civarında olup açık hane sayısı 26-27’dir. Mahallenin kuzey tarafları Datcankızı, Mescit içi adlarında tarla arazileri , Gökgöz yolu çamlığı, doğusu Doruk, Gökkaya ormanlığı ve düzlük, batı tarafları, Örencik tepesi ormanlığı, İşaret, Kızıltepe, Kaynarca, Tilkini, Aşağı Mezarlık, Üçyolbaşı, Rahime’nin çam’ı gibi hem orman hem de yeşil, çimenli düzlükler ve doğal güzellik alanları ile çevrilidir. Adı geçen yerlerde, ayrıca Sığırgezeği derler hayvan güderler.
Mahallenin güney tarafları ise genelde tarla arazileri ve Hasan köyü mevki bulunmaktadır. Rivayete göre Doğanoğlu mahallesi bugünkü yerine adı geçen Hasan köyü denilen yerden gelmiştir. Bu bölgeye Hasan köyü denildiği gibi “eski köy” diyenlerde vardır. Rivayete göre mahallenin adı, “Doğanlué adında bir şahsa atfen, Doğanoğlan’ın köyü denilmiş ve Doğanoğlu olarak kalmıştır. Yer adlarında olduğu rivayetlerde bir yerin tarihçesi hakkında önemli ip uçlarıdır. Orta Asyadan Anadolu’ya göçen Türkler, yerleşik hayata geçesiye kadar konar göçer hayatı yaşamışlardır. Doğanoğlu hakkındaki rivayet ve “Doğan” adının Türkçe olması dikkate alındığında bunun bir oymak adı olduğunu görüyoruz. Bu duruma göre Doğanoğlu adı bir Türkmen oymağı olan “Abalu-kolu’na” bağlı bir oba yada Doğanlu adında bir oymak olmalıdır. eflanim.com Türk boy ve oymaları başta Anadolu olmak üzere İran, Irak, Suriye gibi yerlere de yerleşmiş ve iskan edilmişlerdi.Nitekim Osmanlı döneminde Suriyede Halep eyaleti menbic nahiyesinin Tel-Harman, Kefr-İ Sale ve Karacaviran köylerine yerleştirilen Türk boy ve oymakları arasında doğanlı, Doğanlu oymağı da bulunmaktadır.Ayrıca 1708 iskanında Doğanlı kolu; Tacirli , Balabanlı gibi oymaklarla birlikte Sivas ve Karaman eyaletlerinde de bulunuyordu. 329 Doğan adı eski Türk adlarındandır.Doğanoğlu mahallesi, bu adı yukarıda izah edildiği gibi, bir Türk bey ve oymak adı olan “Doğanlu” dan almıştır.
Mahallenin Mescit içi, Değirmenbaşı ve Bileği taşı mevkilerinde eski dönemlere ait olduğu sanılan yapı, temel ve bina kalıntıları gibi kalıntılar görülür. Okul kapalı olmakla birlikte eğitim taşımalı olarak devam etmektedir. Kadrolu bir cami ve lojmanı yakın zamanda yapılmıştır. Horasandan geldiği söylenen Himmet dede türbesinde ziyrat ederler. Evlerde hazırlanan helvayı herkes buraya getirir. Bütün helvalar üst üste konarak karıştırılır. Okunan Yasin ve edilen dua’nın ardından hep birlikte yerler. Eğer bu ziyrat Ramazanda ise birbirine karıştırılan helvalar eşit bir şekilde orada bulunanların sayısınca yazma(yufka) ekmeğinin arasına sarılarak dağıtılır. Kışın veya sahil zamanda, evde canı sıkılan herkes hava almak ve dolaşmak için köy meydanına gider. Köy içinde buraya gırgır olsun diye birinci kahve derler ve gülerler . Eflani Haber Bilgi Portalı

Örencik Mahallesi

24-25 hane açık olmak üzere 35-36 haneden oluşan örencik mahallesi güneye eğimli ve hafif engebeli arazi üzerindedir. Mahallenin kuzeyinde Toprakbaşı ormanlığı, güneyde Türbe, Kadı tarlası, batıda Köypınarı, doğuda Kütüklü gibi orman, mera ve tarla arazileriyle çevrilidir.Evler genellikle ahşap ve ahşap ağırlıklı taş binalardır. Hemen her evin etrafında yada yakınında Bostan, Sera yada meyve bahçesi bulunup misafire ikram etmeyi severler. Mahallede cami, lojman ve yemekhane hizmete açık olup, eğitim taşımalı olarak yapılır. Hicri 1325 miladi 1909 tarihli taş ve ahşaptan yapılmış olan cami güzel bir mimariye sahiptir. Cami içindeki bazı bölümlerde ve Minber kapısı üzerindeki hat yazıları birer sanat örneğidir. Minber kapısı alınlığındaki yazıdan, bu hat yazılarını yazan kişinin Çörekçi-zade Muhammed Emin olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Osmanlar köyü Akbaş mahallesindeki Besmele ve ayet hatları ile Örencik camiindeki hatların yazı stili birbirine benzemektedir. Akbaş camiindeki hat yazılarının altında “Fakir Seyyid Muhammed Emin diye bir kayıt vardır. Her iki camideki hatları yazan şahıslar ayrı dönemlerde yaşamış, ancak adları aynıdır. Bunların birbiri ile bir yakınlığı olup olmadığı araştırmaya değerdir.

Örencik halkı Hıdırellez de Örencik türbesinde toplanır. Kandil gecelerinde camiye, evlerden bu geceye mahsus yapılan(çekilen) lokum getirilir ve ikram edilir. Ayrıca camide görevli İmam olsada olmasada kış boyu toplanırlar, sobayı yakıp sohbet ederler. Örencik adı ise, Köypınarı mevkiinde bulunan Örenden kalmadır. Halkın söylentisi de bu yöndedir. Mahalle yollarının yapımı için bu mevkiden taş alımı sırasında, iki metre boylarında cesetler çıktığı söylenir. Ancak çıkan cesetler ile çıktıkları mezarlar incelenmediği için hangi dönem ait olduklarını söylemek güç olsada, bölgede eskiden bir yerleşme olduğu açıktır. eflanim.com

Ekşioğlu Mahallesi

20-22 haneden oluşan Ekşioğlu mahallesinde 14-15 hane açık vaziyettedir. Üç tarafı çamlık ormanlarıyla çevrili yeşil bir alanda kurulu olan mahalle güneye meyilli hafif bir boğazdadır. Rivayete göre Ekşioğlu denilen bir adam, Trabzon yada Gökgöz köyünden buraya gelip yerleşmiştir. Suyu bol olan mahallede Domuz pınar adındabir kaynak suyu vardır. www.fb.com/eflanim

Kuloğlu Mahallesi

Eflani Daday yolu, Kızılcapınar suyu ve Abakolu güzergahından gidilebildiği gibi Halkevli, Mülayim, Kaynarcı boğazından da gidilebilen Kuloğlu mahallesi, Başiğdir köyünün doğusundadır. Etrafı ormanlarla çevrili, güneydoğuya meyilli bir arazi üzerinde kurulu olan Kuloğlu mahallesinin içinden geçen suyun çevresinde meyve bahçesi ve bostanlar vardır.Mahallede bulunan hatıldan yapılmış tarihi cami de yaptığım incelemede bir tarih kaydına rastlayamadım. Böyle olmakla birlikte mahallenin eski bir yerleşim yeri olduğu kanaatindeyim. Nitekim 1895 yılı Kastamonu vilayet salnamesinde Daday ormanlıları bölümünde, Ballıdağ, Mülayim, Çiğlene, Aktaş v.d. ile birlikte geçen Kuloğluda, Kuloğlu tekyesi ormanları olarak kayıtlıdır. Eflani Bilgi Haber Portalı

Abakolu Adının Kaynağı

1953 yılında Daday’dan Eflani’ye geçen Abakolu köyünün adı, bir Türkmen taifesine bağlı “Abalu-kolu’ndan” gelmedir. Yoksa söylendiği gibi, Himmet dede adındaki kişinin giydiği Aba’nın, kollu olduğundan değildir. Elbetteki mana itibari ile aba, kalınca bir ceket için kullanılan bir ifade olsada, buradaki anlam hem Anadolu’da hem de Suriye’de bulunan Türkmen taifesinden olan Abalu-kolu aşiretinin veya oymağının adıdır. Abalu; aşiret adını, kol’u ise topluluğu ifade ettiği gibi, bağlı bulunduğu Türkmen taifesinin bu isimdeki kolu olduğunu anlatır. eflanim.com Örneğin Bedil , Beydili , Alçat Alaca Atlı , Şeyhler gibi. Osmanlı döneminde Abalu oymağının bir kısmı, 25 Ocak 1691 yılında Suriye, Şam eyaleti Humus sancağı Kefr Aya, Deşşariye ve Ümmü’l Ahmed köylerine yerleştirilmiş, bu oymağın Çemekli ve Heğilli obalarıda Hama’ya yerleştirilmiştir.340 Nitekim bu bölgede Alpagut, Gürbüz, Şuhadarağa, Cefarlar, Doğanlar gibi Türkçe bey ve oymak adları vardır.

Nüfus

H.1314 M.1897 yılı
Hane Erkek Kadın Toplam
39 91 98 189

1950 yılı
Erkek Kadın Toplam
218 289 507

1960
Erkek Kadın Toplam
262 331 593

1965 yılı
Erkek Kadın Toplam
272 357 629 342

1970 yılı
Erkek Kadın Toplam
272 356 628

1985 yılı 1997 yılı 2000 yılı
Toplam : 517 340 285

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplam : 1527
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam : 487 kişidir.

Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2009 Yerel Seçimleri Muhtarı; Kemal Berber
2014 Yerel Seçimleri Muhtarı; Kemal Berber

Abakolu Köyü Nüfus Bilgileri

Yıllar Toplam Erkek Kadın Hane Sayısı
1897 189 91 98 39
1950 507 218 289  
1960 593 262 331  
1965 629 272 357  
1970 628 272 356  
1985 517      
1990 508      
1997 340      
2000 285      
2007 244 111 133 Adrese Dayalı
2008 242 110 132  
2009 234 107 127  
2010 230 105 125  
2011 224 104 120  
2012 205 98 107  
2013 191 87 104  
2014 181 81 100  
2015 168 78 90  
2016 171 78 93  
2017 160 73 87  

 

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterin!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir