Eflani, Çamyurt Köyü Bilgileri ve Tarihi

camyurt-koyu

ÇAMYURT KÖYÜ

Eflani’nin 25 km kuzeyinde bulunan Çamyurt köyünün eski adı Tasmana dır.Eflani-Pınarbaşı yolunun Aday Köyü istikametinden ulaşılan Çamyurt köyü,Tepegüneyi ve Çal sırtlarının güneyinde düz,geniş ve yeşil bir alanda kuruludur. Eski adı Tasmana olan Çamyurt köyü,halk arasında Yukarı Tasmana, Çörekli Köyüde Aşağı Tasmana olarak bilinir.
Çamyurt köyünün , kuzeyinde Tepegüneyi, Köknar , Uluoluk Karadağ ve Karamustafa, Çal, Kuşaklı kaya ve Gilemne değirmenleri başına kadar orman arazileri, doğusunda ise Köy pınarı, Tepe gibi tarla arazileri ise çevrelidir.
Çamyurt köyü, Merkez ve Hekimli mahallelerinden oluşur. Toplam 40 hane olan Çamyurt köyünde 28 hane açık vaziyettedir. Merkez mahalle 15 hane açık olmak üzere 21 hanedir. Merkez , Aşağı Köy, Yukarı Köy diye iki parçadan oluşmakta olup mahalle ortasında yükselen ve herkesin uğrayıp etrafı seyrettiği Tepecik yer almaktadır. Kandiller normal bir şekilde kutlanmakta iken Arefe günü ziyrat için helvalar yapılır ve mezarlıklar ziyaret edilir. Kurban bayramları hekimli ile birlikte kutlarlar. Özellikle Kurban bayramında köy halkının gurbette olanları gelerek kurban sahiplerinden aldıkları etleri köy yemekhanesinde pişirerek misafirlere ikram ederler. Gerek Hekimli de gerekse Merkez mahallesinde kadrolu birer cami olup kış boyu cami odasında otururlar. Yüzyıllardır su sorunu yaşayan köy halkı, yazları 1 km uzaklıktaki köy pınarından ve 2 km kuzeyde Uluoluk suyundan 1998 yılına kadar istifade ettiler. Vekil imamlık yaptığım dönemde (1996-97) Karakaçanla çok su çektim. 1998 yılında Devletinde yardım ile halkın büyük gayreti ve çalışması sonucu köyün 4 km kuzeyindeki Uluoluk suyu, Kaya altı ormanlık alanından bir U şeklinde dolandırılarak köye akıtılmıştır. Yayınladığım şiir kitabımda yer alan “Hatıram Olsun” başlıklı şiirimde bu su için şöyle demiştim.
Uluoluk derler köyün ardında
Akar yadellere kendi bendinde
Bu köylü bu suyu alma derdinde
Bu gün olmaz ise yarın Tasmana (1997)
Hekimli mahallesi ise merkez mahallenin 1 km güneyinde yer alır. Meşelik tepesinin güneye bakan yamacında kurulu olan Hekimli mahallesi iki parçadan oluşur. Her iki parçanın arasındaki Ahlatlık düzü, doğuya doğru Mezarlık, Otlaklık ve Harman Yanı gib mevkiler düz ve geniş bir çayırlıktır. 19 haneden oluşan Hekimli mahallesinde açık hane sayısı kışları 12, yazları 15-16 arasında değişmektedir. Ahlatlı düzündeki Çıkrıklı kuyu ve Çeşme köyün merkezidir. 1965 yapılan okul kapalı olup eğitim yatılı olarak devam etmektedir. 1984 yılında yapılan kadrolu mahalle camii, yemekhane , şadırvan ve köy odası vardır. Özellikle kışları cami odasında çay demleyip sohbet ederler. Rahmetli Halit Karagöz hocanın büyük emek ve gayret ile okuttuğu köy halkından hemen herkes namaz kıldıracak derecede olup bunların çoğu fahri imamlık yaparlar.

 

Tasmana Adının Kaynağı Ve Tarihçesi


Köyün eski adı Tasmana iken Çamyurt olarak değiştirilmiştir. Tasmana, Çörekli köyü de içinde olmak üzere geniş bir alanın adıdır. Tasmana Türkçe bir kelime olmadığı gibi hakkında farklı görüşler vardır. Şüphesiz Tasmana adı milattan önce 1380’lerde (3385 yıl önce) Kastamonu ve dolayısıyla Eflani’de hakimiyet kuran Hititlerle alakalı olmalıdır. O dönemde, Azdavay- Daday,- Eflani üçgeninde Hulana ülkesi, Eflani’de de Hulana kenti bulunmaktaydı. Gerek adı gerekse höyükleri, Tümülüs ve eski yerleşim yerleri ve tarihi eserleri ile, tarihi çok eskilere dayanan Tasmana, İran dilinde “Kale” anlamında olan “Das” ile Anadolulu Luwi dilinde “Ana Tanrıça halkı anlamına gelen” “Menda,” 430 yani “Das-Menda” ile benzerlik göstermektedir. Tasmana adının benzerlik gösterdiği bir diğer kelimede Das-İmana’dır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Das; İran dilinde “Kale” manasına gelir. “İmana” ise hem Hitit dilinde hem de Luwi dilinde “ülkesi, insanı” anlamındadır. Kısacası Das-İmana , “Kale ülkesi insanı, yada Ana tanrıçanın kalesi” demektir. 431 Şüphesiz Dasimana, Dasmana ve daha sonra Tasmana şekline dönüşmüş olmalıdır. Bu duruma göre Tasmana, Ana tanrıçanın kalesi yada, kale ülkesi insanı anlamındadır. Ve tarihin milattan öncelere dayanan çok mühim bir yerleşmenin olduğunu göstermektedir. Ayrıca Hitit belgelerinde Tasma ve “Tasmaha” diye bir kayıt bulunmaktadır. 432 Tasmana ve havalisinin tarihçesini milattan önce 1000-1200’lu yıllara yani 3000 yıl önceye götürmek yanlış olmayacaktır. Hititlerden sonraki dönemle ilgili bir tarihi eserde Pınarbaşı’nın Çamkışla (Erkemle) köyünün Beyne mahallesindeki Kızkayası mihrabıdır. Tasmana havalisi, Beyne ile aynı bölgede olduğu için Kızkayasının medeniyeti ve dönemi ile ilişkilidir. “Bu mihrap gökler ilahı! Yunan tanrısı Zeus’a aitti. Eski devirlerde Yunanistan’da bile bu İlahın mabedi yoktu. Dağlarda kaya oyuklarında veya bir kaya içine oyulan mihraba benzer yerlerde buna tapılırdı”. 433 Gerek Zeus gerekse onun kızı Artemis, milattan önce 850 yıllarında yaşadığı söylenen Homeros’un İlyadasın’da geçmektedirler. Bu duruma göre Kızkayasının bulunduğu bu bölge, 2800-2900 yıl öncenin hatıralarını ve eserlerini barındırdığı gibi, yöreninçok eski bir yerleşim alanı olduğunu gösterir.
Tasmana civarında bu medeniyetler yanında en çok Roma ve Bizans dönemine ait izler bulunmaktadır. Milattan önce 64 yılında (2079 yıl önce) Anadolu ve Kastamonu’ya hakim olan Roma İmparatorluğu ,Eflani’de kaleler kurmuş ve büyük köyler oluşturmuştur. Tasmana havalisinde de Roma dönemine ait mezar taşları , sütun başlıkları, bina temelleri çok çoğun kerpiç eşyaları ve 20-40 hane arasında değişen Roma dönemi köy harabeleri vardır. Çörekli yakınlarından çıktığı söylenen ve bir müddet Yukarı Tasmana içinde kaldıktan sonra 1945-50 yılları arasında Kastamonu müzesine kaldırılan Grekçe yazılı mezar taşında şöyle yazılıdır. “Avukat dimitrios kirinini burada gömülüdür”  1953 yılına kadar Daday’a bağlı bir köy olan Çamyurt köyü, bu tarihten sonra Eflani’ye bağlanmıştır.
1071 yılından sonra anadolu’nun Türkleşmesi ile bir Türk köyü olan Çamyurt halkının hangi Türkmen oymağına ait olduklarını kestirmek güçtür. Çobanoğluları ve Candaroğullarından sonra Osmanlı hakimiyetine geçen Eflani ve dolayısıyla Tasmana ile ilgili Osmanlı dönemine ait kayıt 1630 yılındaki bir fermandır.1630 yılına ait bir fermanda şöyle denilmektedir. Eflani ve Eflani-i tatay Kadıları , südde-i saadetüme mektuplar gönderüp kazaya tabi tasmana nam karye sakinlerinden şaban oğli dimekle maruf, mustafa nam şaki İbrahim ve musa ve Mahmut ve karaosman ve Abbas ve karamustafa ve sair tevabi eşkiyasından yirmibeş atlu ve onbeş atlu sekban ile , reâyânın(halkın) üzerine konup vermeyenlerün evlerün ve ambarlarun ve kapılarun paralayup, hacı abdulgani nam kimesnenin …. Yüz kuruz gıymetlü bir re’s katırın alduktan sonra, bir oğlun alup üç yıl hizmet ettirüp virmeyüp….. ve hacı nam kimesnenün elli guruş gıymetlü bir mülk evün cebren bozup……. Ve Yusuf nam kimesnenün karındaşı kızı âharun menkuhesi iken İbrahim nam şaki hizmetkarına aluverüp ve mezbura (adı geçen yusuf’a ) yüz değnek urup ve çiftliğin cebren ahzeyleyüp …..hacı abdulgani nam müderrisün yüz guruşun alup…..
Eflani ve Eflani-i tatay’a tabi köy sakinlerinden olup etrafına topladığı halkın zorla yem yiyeceklerini aldığı, para mal emlak hizmetkarların gasp ettiği ırz ve namuslarına musallat olduğu vb. fesatlar işleyerek halka zülüm ettikleri ihbar edilen şaban oğlu Mustafa ile ortakları olan İbrahim , musa , Mahmut, karaosman , Abbas ve karamustafa adlı şâkîlerin ve diğerlerinin yakılanıp teftiş edilmeleri ve üzerine sabit olan haklar alınıp sahiplerine verildikten sonra haklarından gelenin yapılması …
Buradan anlaşıldığı üzere 1630’lu yıllarda Tasmana’da eşkıyalık baş göstermiştir. Şaban oğlu Mustafa , Kara Mustafa ve yandaşlarının yakalanmaları için gönderilen bu emir nameye göre Tasmana halkı 1630 yılından bu bölgeye çok önce yerleşmiştir.
Adı geçen Kara Mustafa ise bugün köyün kuzeyindeki Karadağ ormanlığı içinde oldukça ıssız bir bölgenin adı olmuştur. Eşkıya Kara Mustafa’nın o tarihte buralarda saklandığı anlaşılmaktadır. Yaptığım gezi ve araştırma göre Karadağ,Uluoluk ayağı gibi bölgeler saklanmak için müsait bölgelerdir.

 

Nüfus
H. 1314 M. 1897 yılı

Hane : 28 kadın : 125 erkek : 114 toplam :239

1950 yılı 1960 yılı 1970 yılı
Kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam
135 119 254 144 123 267 170 148 318

1985 yılı 1997 2000
214 101 93

2004yılı itibari ile açık kayıtlar toplam : 677
2004yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplam :225 kişidir.437

2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 51, Erkek; 25, Kadın; 26 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir