Eflani, Ovaşeyhler Köyü Bilgileri ve Tarihi

Eflani Ovaşeyhler Köyü Fotoğrafları, bilgileri, Mahalleleri

OVAŞEYHLER KÖYÜ

Ovaşeyhler Köyü Eflani’nin 28 km kuzeybatısında ova bölgesinde yer almaktadır. Yerleşim alanı bakımından Eflani’nin en büyük köyü , hane ve nüfus bakımından en kalabalık köylerinden bir olan Ovaşeyhler Köyünde halkın büyük bölümü göç etmiştir

Ovaşeyhler köyü , Bedil, Afşar yaylalarının son bulduğu Kez kayanın batıya bakan eteğinde kurulu olan Gemicioğlu ve Sıddıkoğlu mahallelerinin bulunduğu yerden Uluyaylaya aşılan noktadaki Karani mahallesi arasında, kuzeyden güneye, Ovacuma’ya doğru uzanan vadinin karşılıklı yamacında geniş bir arazi üzerinde kuruludur. Ovaşeyhler Köyü Gemicioğlu, Sıddıkoğlu, Örencik, Siyamoğlu, Kadıoğlu, Fidikler, Çaloğlu, Karaahmetler, Çakırosman, Karaali ve Çiftlik gibi 11 mahalleden oluşmaktadır. eflanim.com Gemicioğlu ve Sıddıkoğlu mahalleleri Ova vadisinin doğu yamacında, diğer mahallelerde, batı yamacında yer almaktadırlar. Tarihi Elekler Camii ise vadinin orta yerinde bulunmaktadır. Çiftlik mahallesi de Akçakese , Uluyayla, Eflani yol ayrımında ,KaraAhmetler , KaraAli ve Çakır Osmanlar mahalleleri de Uluyayla istikametinde yer alırlar. Yukarı Ova denilen kuzey bölgelerinden gelen dereler Çiftlik mahallesinde birleşerek bir ırmağa dönüşür. Ova vadisini boydan boya geçen bu ırmak boyunda fevkalade verimli meyve bahçeleri , sebze bostanları bulunmaktadır. Sıcak bir iklime sahip olan bu yörede her çeşit ürünü yetiştirirler. Mahalleleri ile birlikte toplam 165 hane civarında olan Ovaşeyhler Köyü, büyük ölçüde göç vermiş olduğundan yaklaşık 100 hane kapalı vaziyettedir. 65 hane ise açıktır.

Ovaşeyhler Köyünün en kabalalık mahallesi olan Gemicioğlu’da 65 hane olup, sadece 5 hane açık vaziyettedir.
Çiftlik 5 hane açık olmak üzere 13 hane, Örencik 7 hane açık olmak üzere 15 hane, Siyamoğlu 2 hane açık olmak üzere 5 hane , Kadıoğlu 7 hane açık olmak üzere 11 hane, Çaloğlu 2 hane, Fidikler 2 hane açık olmak üzere 5 hane, Sıddıkoğlu 9 hane açık olmak üzere 12 hane, KaraAhmetler 10 hane , ÇakırOsman 13 hane, KaraAli mahallesi ise 4 hane açık olmak üzere 12 hanedir.

Akçakese tarafından gelen Sarpdere çayı ile Arnavut çayının buluştuğu ve Uluyayla, Akçakese, Eflani yollarının Ovacuma yoluna bağlandığı noktada yer alan Çiftlik mahallesinde evler, meyve bahçeleri içindedir. Mahallenin en güzel yeri Çıkrıklı kuyunun olduğu Çiftlik düzüdür.Eskiden Yukarı Ova denilen Karataş , Hacıtaban , Akçakese, Ovaçalış Kutluören köylerinden pazara gidenlerin toplanıp dağıldığı yerdir. Çiftlik mahallesinin içinden geçen çayın doğu kenarındaki Cincivat mevkiindeki üç katlı, iki ailenin oturduğu (çatallık) evdeki ailenin biri Hacışaban köyüne , diğeri’de Ovaşeyhler nüfusuna kayıtlıdır. Ramazan Çalışkan
Çiftlik’ten ayrılan yoldan ulaşılan Sıddıkoğlu mahallesi, Kez kaya altının kuzeye meyilli yüzünde kuruludur. Hacışaban köyü ile karşı karşıya bulunmaktadır. Sıddıkoğlu mahallesinin doğusundaki Çamurlu dere yakınlarında bulunan Yağcının Çörtesi denilen su, yaklaşık 3 km uzaklıktaki Hacışaban köyüne alınmıştır. Mahalle halkı Kıran denilen köy meydanında sohbet ederler. Okul ve cami olmayan mahallenin suyu fevkalade boldur. Mahallenin kuzeyindeki Tavşut kayasında, dilimlenen Elma ve Armutlar, kurutularak kış hazırlığı yapılır.

Ovacuma grup yolunun batı yamacında, doğuya meyilli bir arazi üzerinde kurulu olan Kadıoğlu mahallesi, Gemicioğlu ile karşı karşıyadır. Mahallenin batı başında Kıran, Göynük, Tavşanpınarı ve Gökçeler başı adlarında ormanlar olup bu ormanlarından geçen dağ yolu Uluyayla’ya kadar gider. Mahallenin güneyinde Dere boğazı denilen tarla arazileri yer almaktadır. Kadıoğlu mahallesi girişindeki çeşme her akşam mahalle halkının buluştuğu yerdir. Çeşmenin suyu Ense oluğu boğazından gelir. 20 ağustosta ziyaret ettiğim Kadıoğlu mahallesinde evler genellikle ahşaptır. Hemen her evin etrafında meyve bahçeleri ve sebze bostanları vardır. Hele bu yıl Erik dalları, meyvesinden yerlere kadar değiyordu. Birini bulup konuşmak istedim ve kimse yokmu? diye seslendim. eflanim.com Yaşlıca bir hanım efendi evinin çardak penceresinden bize “buyrun buyrun” dedi. Ben de köyleri gezdiğimi , biri ile konuşmak istediğimi ve akçakese’nin Dere mahallesinden olduğumu söyledim. Güler yüzlü , cana yakın bu köylü hanım efendisi yanımıza geldiğinde ellerini öptük. Hal hatır ederek adını sordum. Adının Fatma Tekin olduğunu söyleyerek şöyle devam etti. “ah oğul ah! Köylerde kimse galmadı, herkes bi garı bi goca. Bizim adam da ineklere bakmaya getti.hokuraya galası bi inek va bizim, bi inek, şurda otlamayada alıya başını gidiya! Aa … uşağım. Sizin ganınız aç du, varayın gideyin iki yumurta bişürün, bi sahın yoğurt guyarın , Allah ne vediyse ….” Dedi. Ben zahmet etmemesini karnımızın tok olduğunu söyledim. Evinin etrafında meyvelerden dalları aşağı eğilmiş Erik ağaçlarıyla dolu. Gene de bize bir tepsi erik getirdi. Ovaşeyhler köyünde kapalı iki okul ve sağlık ocağı ile 1’i kadrolu olmak üzere 3 Cami bulunmaktadır.
Tarihi Elekler Camii kadrolu iken, Çakırosman ve Karaali mahallelerindeki Camiler kadrosuzdur.

Adların Kaynağı Ve Tarihçe

Bilindiği gibi Oğuz Han milattan önce 200’lü yıllarda (2200 yıl önce) yaşamış bir Türk Hakanı’dır. Oğuz Han’ın evlatlarına da Oğuz boyları denilmektedir. Oğuzlar, boy, taife, oymak, aşiret gibi gruplara ayrılmaktadır. 1071 yılındaki Malazgirt harbinde Bizans ordusunu yenerek Anadolu’ya giren Müslüman Türkler (Oğuz boyları) Bizans’ın terk ettiği yerlere yerleşmişlerdir. Ovaşeyhler adı da Oğuz boyları’ndan Şeyhlü, Şıhlu 572 adlı Türkmen oymağından kalmıştır. . Bir bölgeye yerleşen her hangi bir oymaktan olan Türkmenler iki ayrı yere yerleştiği gibi iki tarafta aynı ismi kullanabilirdi. Örneğin Eflani’deki Günlüce köyünün eski adı Eflani Şıhlar’dır. Bu da bölgeye gelen Şeyhlü-Şıhlu oymağının ikiye ayrıldığı,Eflani’de kalanının Eflani Şıhlar, Ovaya yerleşenlerinde Ovaşıhlar adını aldığı anlaşılmaktadır. Nitekim bölgeye Ova ismi de Türkler tarafından verilmiştir. Anadolu’nun hemen her yerinde Şeyhlü oymağı adında bir çok köy olduğu gibi, Eflani ve civarında da bu isimde köy ve yer adlarına rastlamaktayız. Bu duruma göre Ovaşeyhler adı yöreye yerleşen Şeyhlü Türkmen oymağından kalmadır.

Ovaşıhlar köyü ve civarının, Türklerden önceki tarihi durumu ise kesin olarak bilinmemektedir. Ancak yörede bulunan eski yerleşim alanları, bir çok höyük ve tümülüsler, tarihte önemli yerleşmelerin olduğunu göstermektedir. Ovaşeyhler köyündeki en önemli tarihi eser ise tavanı tonozlu mezar odasıdır. İki odadan oluşan mezar odası tahrip edilmiştir. Yaptığım inceleme ve araştırmaya göre kesme taştan yapılan bu mezar odasında bir ceset olduğu ve duvardaki kız resminin alındığı söylenmektedir. Duvar taşlarının yukarı çıktıkça daraltılmak sureti ile tavanı bir çember şeklinde tonozlu olan bu odadan oluşmaktadır. Mimari özelliğine göre Girit , Trakya tümülüslerine benzemekte olan bu mezar odasının milattan önce 400-500(2400-2500 yıl önce)’lü yıllara ait olduğu sanılmaktadır. Çok önemli bir şahsa ait olduğu açık olan mezar odasındaki ceset, Paflagonya derebeylerinden birine yada onlardan birinin yakınına ait olmalıdır.Bununla birlikte köy ve mahalle civarlarında çok sayıda eski yerleşim yerleri bulunmaktadır. Gemicioğlu köyünün başındaki Kez kaya’da olduğu söylenen Gemi halkası hakkında ise kesin bir bilgi yoktur. Bilen görende yoktur. Gemicioğlu adının da, bu derin Ova vadisinde bir zamanlar deniz olduğu ve halkın gemicilik yaptığı şeklindeki, öteden beri gelen söylentiden kalmadır. Ancak bunu şüphe ile karşılamaktayım. Zira bu vadide bir deniz olduğunu kabul edersek, Gemicioğlu köyü Kez kaya başında olması gerekirdi. Halbuki köy, deniz olduğu söylenen alanda yer almaktadır. Eflani Bilgi Haber Portalı

Ovaşeyhler ve civarında Hitit, Paflagonya, Roma ve Bizans dönemlerinde köy ve kasabalar olduğu açıktır.
Türkler dönemi ve sonrasında ayakta kalan tek yapı Elekler Camii’dir. Bir zamanlar yörenin divan camisi olan tarihi Elekler Camiinin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak bir vakıf kaydında, “Safranbolu kazasının ova nahiyesi köylerinden şeyhler köyünde, ahaliden ömer oğlu Abdullah oğlu ömerin camii şerif için 1000 kuruş nakit para vakfettiği belirtilmektedir.

Nüfus

H.1314 M. 1897 yılı
Hane: 34 nüfus : 236

1940 1950 1960 1970
KADIN 330 424 458 466
ERKEK 264 352 391 382
TOPLAM 594 776 849 848

1985 1997 2000
598 253 215

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:2122
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:1686 kişidir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2009 Yerel Seçimleri Muhtarı; Yılmaz Tekin
2014 Yerel Seçimleri Muhtarı; Yılmaz Tekin
2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Ömer Çelik

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Köy Nüfusu;
2011 Yılı
Erkek; 105 , Kadın; 107 , Toplam; 212
2012 Yılı
Erkek; 104 , Kadın; 109 , Toplam; 213
2013 Yılı
Erkek; 101 , Kadın; 107 , Toplam; 208

Bu Yazının Tüm Hakları www.eflanim.com’a aittir. Lütfen Alıntılarda Kaynak Gösterelim! Emek Hırsızlığı Yapmayalım!

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir