Milli Emlak Tarafından 5 Köyde 6 Arazi Satışa Çıkarıldı

Eflani Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince Ocak Ayında Yapılan İhalede Satılamayan Eflani’nin 6 Köyünde Toplam 5 Arazi İhale Usulüyle Yeniden Satışa Çıkarıldı.

Eflani’nin Bakırcılar, Güngören, Mülayim, Ovaşeyhler ve Yağlıca Köylerinde toplam 6 arazi ihale usulüyle satışa çıkarıldı. İhaleler 5 Nisan 2021 tarihinde Eflani Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacak.

Bu yıl Ocak ayında 13 Köyde 18 Arazi Satışa Çıkarıldı haberimiz ile size duyurduğumuz ihalede satışı gerçekleşmeyen 6 arazi yeniden ihale edilecek. Satışı yapılacak arazilerin harita konumları, parselleri ve fotoğrafları için https://www.milliemlak.gov.tr/Sale/Sale adresine tıklayıp çıkan harita üzerinde Karabük iline tıklayınız. İlan Metni Aşağıdadır. Eflani Bilgi Haber Portalı

İLAN
EFLANİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

NoİlçesiKöyü/ MahallesiCinsiAdaParselYüzölçümü (m2)Satışı Yapılacak Alan (m2)İmar DurumuTahmin Edilen Bedel (TL)Geçici Teminat Bedeli (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1EflaniBakırcılarHali Arazi11628.698,598.698,59İmarsız52.250,005.225,0005/04/202110:00
2EflaniGüngörenHam Toprak10222.576,702.576,70İmarsız39.200,003.920,0005/04/202110:30
3EflaniMülayimÇalılık18464.409,924.409,92İmarsız32.600,003.260,0005/04/202111:00
4EflaniOvaşeyhlerHam Toprak11515431,90431,90İmarsız15.000,001.500,0005/04/202111:30
5EflaniYağlıcaÇalılık13436.325,316.325,31İmarsız60.550,006.055,0005/04/202112:00
6EflaniYağlıcaHam Toprak134503.164,863.164,86İmarsız49.000,004.900,0005/04/202112:30

1-Yukarıda özellikleri belirtilen 1 ila 6 numara arasındaki taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle Eflani Hükümet Konağı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Eflani Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.

3-İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için a)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, c)Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ç)İhale saatinden önce geçici teminatı yatırmış olduklarını gösterir makbuzu veya Bankalardan alacakları süresiz teminat mektubunu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri vermeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). d)Ayrıca özel hukuk kişilerinin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; özel kişiler adına ihaleye gireceklerin nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneğini vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri vermeleri gerekmektedir.

4- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 Sayılı Yasanın 37 nci maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38 inci maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5- 4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ve KDV alınmayacak olup, 5 yıl süreyle emlak vergisi de ödenmeyecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Hazineye ait taşınmaz mal satışlarında ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep üzerine ihale bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise 1.000,00 TL üzeri olması halinde ¼’ü peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde en fazla 8 taksitte ödenebilecektir.

8- Koronavirüs salgını nedeniyle ihaleye katılacaklar tarafından sosyal mesafe, maske vs. hijyen kurallarına uyulması ile İdarece alınacak tedbirlere riayet edilmesi zorunludur.

9- Ayrıca yapılacak olan ihalelere ait bilgiler http://www.eflani.gov.tr ve https://karabuk.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri de www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Bilgi Telefon: 0370 461 3360    İLAN OLUNUR      

            

Eflani Haber Portalı Yazısına Yorum Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir