2021 Yılının İlk Meclis Toplantısı Taşhan’da Yapıldı

Yeni Yılın İlk Eflani Belediye Meclisi Toplantısı İlçe Merkezindeki Tarihi Taşhan‘da Yapıldı.

2021 Yılı Ocak Ayı Belediye Meclis Toplantısı Başkan İbrahim Ertuğrul ve Üyelerin Katılımıyla Tarihi Taşhan’da yapıldı. Eflani Belediyesinin Sosyal Medya Hesabından Canlı Yayınlanan Toplantıda Şu Kararlar Alındı.

TOPLANTI TUTANAĞI
Belediye Meclisinin Ocak 2021 Ayı Mutat Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumuna ait Tutanaktır.​Belediye Meclisi Belediye Başkanı İbrahim ERTUĞRUL’ un başkanlığında Belediye TAŞHAN Binasında saat 14:00’ da üyelerden Erdal KARAMAN, Orhan SAVAŞ, Ramazan SUSOY, Fatih DEVLETOĞLU, Ersin ALTINKAYA, Kadir TUNÇ, Hamide AYDEMİR ve Fikri BOSTANCI’ dan müteşekkil olmak üzere toplandı. Bu arada mahalle muhtarlarından Ömer ÜNAL, Nevzat ERZİK ve Mehmet SOYDAN’ ında katıldığı görüldü. Rıdvan GÜNGÖR’ de toplantıya katıldı. Çoğunluğun sağlandığı anlaşıldığından gündemin müzakeresine başlanıldı.
1-Gündem maddesi gereğince; 2020 Mali Yılına ait Gelir ve Giderler ile bunlara ilişkin kayıt ve işlemlerin denetimini yapmak üzere 5393 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonunun gizli oyla seçimine geçildi. Oylama sonucu; Erdal KARAMAN 10 oy, Fatih DEVLETOĞLU 10 oy, Rıdvan GÜNGÖR 8 oy ve Fikri BOSTANCI 8 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçildiler.
2-Gündem maddesi gereğince; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin Değişik 24. maddesi gereğince Belediyemizin 2021 Yılı Geçici İş pozisyonlarının tespit edilmesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürünün açıklamalarından sonra; söz konusu yönetmelik gereğince Belediyemiz D2 grubunda yer aldığından 29 Memur kadrosu X %20 = 5,8 yuvarlama sonucu 6 adet Geçici İşçiyi 6 Adam/12ay/72 miktarında çalıştırabileceğinden konu Belediye Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2021 yılında 6Adam/12Ay/72 miktarında geçici işçinin istihdam edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-Gündem maddesi gereğince; 8 Kadro Dereceli Veteriner Hekim Kadrosu ve Unvanı karşılık gösterilmek ve boş tutulmak kaydıyla 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine istinaden çalıştırılmasına karar verilen 1 adet Tam Zamanlı Veteriner Hekimin ücretinin belirlenmesine geçildi. Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü genelgesi de değerlendirilerek 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 8 kadro dereceli Veteriner Hekim kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle 1 adet Tam Zamanlı Veteriner Hekimin çalıştırılmasına, ücretinin Aylık Net 2.560,00 TL olarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9.maddesi çerçevesinde verilebilecek Ek ödeme oranının ise aylık olarak % 145 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
4- Gündem maddesi gereğince; 8 Kadro Dereceli Mühendis Kadrosu ve Unvanı karşılık gösterilmek ve boş tutulmak kaydıyla 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 5393 sayılı Kanunun 49.maddesine istinaden çalıştırılmasına karar verilen 1 adet Tam Zamanlı İnşaat Mühendisi ücretinin belirlenmesine geçildi. Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü genelgesi de değerlendirilerek 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 8 kadro dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle 1 adet Tam Zamanlı İnşaat Mühendisi çalıştırılmasına, ücretinin Aylık Net 2.600,00 TL olarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 9.maddesi çerçevesinde verilebilecek Ek ödeme oranının ise aylık olarak % 130 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
5-Gündem maddesi gereğince; 1 adet Avukatın Kısmi Zamanlı olarak istihdam edilmesi ve ücretinin belirlenmesine başlanıldı. Belediye Başkanının açıklamalarından sonra; 1 adet Avukatın 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında Kısmi Zamanlı olarak 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden istihdam edilmesine, ücretinin 1. derece 1. kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek üzere Maliye Bakanlığı Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenecek 2021 Yılı Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanı olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
6-Gündem maddesi gereğince; Belediye Meclis Üyelerinin 2021 yılı huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Mali Hizmetler Müdürü’ nün açıklamalarından sonra 5393 sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesine istinaden nüfusu 10.000’ den az olan Belediyelerde, Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39’ uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmeyecek şekilde huzur hakkı ödenmesine ancak Meclis Üyelerinden Ramazan SUSOY’ un teklifi üzerine yapılan oylama sonucu Aylık Meclis Toplantısı Huzur haklarından (Komisyon Toplantıları hariç) doğacak ücretlerin Belediyemiz Köpek Barınağında kullanılmasına oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
7-Gündem maddesi gereğince; Belediye Başkanı’ nın açıklamalarından sonra mülkiyeti Belediyemize ait 395 Ada 5 Parsel, 400 Ada 2 Parsel ve 399 Ada 5 Parsel numaralı taşınmazlardaki hisselerimiz ile mülkiyeti TOKİ’ ye ait 402 Ada 7 Parsel ile 401 Ada 1 Parsel numaradaki taşınmazların hisselerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesine istinaden rizai taksim yoluyla takas, alım, satım ve devir işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
8-Gündeme alınacak konulara geçildi. Osman TEKİN’ in 05.01.2021 tarihli dilekçesi okundu. Yapılan oylama sonucunda gündeme alınmamasına karar verildi.
9-Gündeme alınacak konulardan meclis üyelerinden Erdal Karaman ve Orhan Savaş’ ın M ve T Plakalı esnaflarımıza ait yıllık durak ücretinin pandemi sürecinden etkilenmeleri nedeniyle 2020 Yılı 1. ve 2. taksitlerinin alınmamasına ve 1. ve 2. taksitlerini yatıran esnaflarımızın da bir daha ki dönemden tahakkuk edecek yıllık durak ücretlerinden mahsup edilmesine yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi.
Dilek ve Temennilere geçildi. Başkan üyelere görüşlerini sorduktan ve meclis üyelerinin yeni çalışma yılının hayırlı olması dileklerinden sonra Başkan 2020 yılında yapılan çeşitli yatırımlar ve çalışmalar hakkında video gösterimli bilgilendirme konuşması yaptı. 2021 yılında yapılacak yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunduktan sonra Şubat 2021 ayı toplantısını 02.02.2021 Salı günü saat 14:00′ da yapmak üzere toplantıya son verildi.
İbrahim ERTUĞRUL​​​ Belediye Başkanı
Kadir TUNÇ​​​ Katip üye
Fikri BOSTANCI Katip Üye

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir