Eflani Kaymakamlığı Makam Aracı Satılıyor

İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği taşınırına kayıtlı makam aracı olarak kullanılan Volkswagen Tıguan  marka araç açık ihale ile satışa çıkarıldı.

İHALE İLANI
EFLANİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

     İlçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği taşınırına kayıtlı Volkswagen Tıguan  marka aracın satım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık İhale Ulusu ile ihale edilecektir.

              Madde 1-İdarenin

 1. Adı                                         : Eflani İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
 2. Adresi                                    : Hükümet Konağı Kat: 4 78300 EFLANİ /KARABÜK
 3. Telefon Numarası                  : 0 3704613415
 4. Faks Numarası                       : 0 3704612460
 5. Elektronik Posta Adresi         : eflanikhgb@hotmail.com

               Madde 2-İhale Konusu işe ilişkin bilgiler

 1. Adı                                         : 1 Adet Volkswagen Tıguan  marka aracın satım işi
ARACIN ÖZELLİKLERİ
CİNSİAC Steyşın
MARKASIVolkswagen Tiguan 1.4 TSİ 150 PS 4X4 Sport & Style Man.
TİP5N
MODEL2011
PLAKA NO78 SN 807
MOTOR NOCAV207970
ŞASE NOWVGZZZ5NZBW034391
RENGİSİYAH (Derin-Metalik)
YAKIT TÜRÜ/ KMBenzin/ 240.000
Muhammen Bedeli130.000,00 TL
Sol Ön Çamurluk Boyalı,Ön Tampon Lokal boyalıdır. (Aracın Oto Ekspertiz Raporu Mevcuttur) 
 1. Süresi                                     : Tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içersinde satış işlemleri yapılarak aracın bedeli  Birlik hesaplarına yatırılacaktır.

             Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler                :

 1. İhale Usulü     : Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 sayılı Kanununa tabi değildir. İhale, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca açık ihale usulü ile yapılacaktır.

Ancak yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde Komisyon, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine göre ihaleyi yaparak sonuçlandıracaktır.

 1. İhalenin Yapılacağı Yer         : Eflani Kaymakamlığı Toplantı Salonu
 2. İhale Tarihi                             : 17.12.2020
 3. İhale Saati                              : 15.00

            Madde 4-İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler

A-GERÇEK KİŞİLER

 1. İş Yeri veya kanuni ikamet adresini gösterir belge
 2. Geçici teminat mektubuna ait makbuz veya dekont
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Teklif Mektubu
 5. Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirkülerinin örneği

B-TÜZEL KİŞİLER

 1. Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d) ve (e) bentlerinde  yazılı belgelerin yanında, ayrıca
 2. Şirket adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
 3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan kayıt belgeleri,
 4. Şirket ortaklarının isimlerini belirten  gazetesi,                                                                                                                                 Madde 5- İhaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgeler ile birlikte fiyat teklif mektubunun bulunduğu dosyayı ihale saatinden önce Köylere Hizmet Götürme Birliğine teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

           Madde 6- Posta ve faks yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

           Madde 7- İhaleye katılacakların  teklif edecekleri miktarın %3’ünden az olmayacak şekildeki  geçici teminatı Eflani Köylere Hizmet Götürme Birliğinin  T.C.Zıraat Bankası Eflani Şubesindeki TR88 0001 0005 0813 2113 7950 02 nolu hesabına yatırarak dekontunu teklif dosyasına eklenecektir.

        Madde 8- Satışı yapılacak araç mesai saatleri içersinde Hükümet konağı önünde görülebilir. İhaleye girenlerin satışa çıkan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

          Madde 9- İhale bedeli,devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Devir tarihine kadar olan ve aracın vergileri , varsa  trafik cezaları devir tarihi itibariyle ihale makamına aittir. Aracın devir ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili mercilere alıcı tarafından nakit olarak ödenecektir.

         Madde 10- İhale kararının onayına müteakip tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 5 (Beş)  İş günü içersinde ihale bedelinin tamamı alıcı tarafından Birliğimizin T.C.Zıraat Bankası Eflani Şubesindeki TR88 0001 0005 0813 2113 7950 02 nolu hesabına yatıracaktır. Bu süre içersinde yatırılmayan ihale bedelleri ihalenin iptaline neden olur,ihale uhdesinde kalan şahıs veya şirketlerin yatırdıkları geçici teminatlar irad  olarak kayıt edilecektir.

         Madde 11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

         Madde 12- Şartnamenin  uygulamasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Safranbolu Mahkemeleri yetkilidir.

         Madde 13- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

                                                                                                          İbrahim ŞENKON

                                                                                                          Kaymakam

                                                                                                          Birlik Başkanı

TEKLİF MEKTUBU

…/…./…….

EFLANİ  İLÇESİ  KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

EFLANİ/KARABÜK

Teklif  sahibinin;

Adı Soyadı / Ticari unvanı              : 
Tebligata esas açık adresi   : 
   
Telefon ve faks numarası               : 

İdarenizce 17.12.2020 Pernşembe günü saat: 15.00’ de  ihalesi yapılacak olan Volkswagen Tıguan  marka aracın satım işine ait ihale dokümanını tamamen okuduk,  inceledik ve aynen kabul ettik. Satışı yapılacak aracı  gördük, şartları kabul ediyoruz.

1- Satışa sunulan Volkswagen Tıguan  marka araç için teklifimiz (…………………TL) Yazıyla (……………………………………………….TL)

         2- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren en az ………. (……..) takvim günü geçerlidir.

3- En yüksek  bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.

Saygılarımızla,                                                                                   

Ad SOYAD / Unvan (Kaşe)

Eflani Haber Portalı Yazısına Yorum Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir