Eflani Milli Emlak Şefliği, 12 Köyde 16 Arazinin Satışı İçin İlana Çıktı

Eflani Kaymakamlığı, Milli Emlak Şefliğince Eflani’nin 12 Köyünde Toplam 16 Arazi İhale Usulüyle Satışa Çıkarıldı

Eflani’nin; Başiğdir, Bedil, Çukurören, Esencik, Günlüce, Halkevli, Koltucak, Kutluören, Osmanlar, Ovaşeyhler, Soğucak ve Ulugeçit Köylerinde toplam 16 arazi ihale usulüyle satışa çıkarıldı. İhaleler 23-24 Mayıs 2022 tarihlerinde Eflani Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacak.

İLAN, EFLANİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN, SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No İlçesiMahalle / Köy  Cinsi Ada ParselYüzölçümü (m²)Hazine Hissesiİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminat (TL )Tarih ve Saat
1EflaniOsmanlar KöyüHali Arazi13867.294,10Tamİmarsız300.000,0030.000,0023.05.202211.00
2EflaniSoğucak KöyüHam Toprak1516314.848,59Tamİmarsız224.000,0022.400,0023.05.202211.30
3EflaniBaşiğdir KöyüHali Arazi10877298,91Tamİmarsız10.500,001.050,00         23.05.202212.00
4EflaniBaşiğdir KöyüHali Arazi11512822,23Tamİmarsız29.000,002.900,0023.05.202212.30
5EflaniBaşiğdir KöyüHali Arazi115511.129,33Tamİmarsız45.250,004.525,0023.05.202214.00
6EflaniBaşiğdir KöyüHali Arazi12310522,99Tamİmarsız18.500,001.850,0023.05.202214.30
7EflaniBaşiğdir KöyüHali Arazi1282537,22Tamİmarsız16.250,001.625,0023.05.202215.00
8EflaniBedil KöyüHali Arazi101112378,83Tamİmarsız10.500,001.050,0023.05.202215.30
9EflaniÇukurören KöyüHam Toprak167405.498,52Tamİmarsız99.000,009.900,0024.05.202211.00
10EflaniEsencik KöyüHali Arazi158262.171,27Tamİmarsız152.000,0015.200,0024.05.202211.30
11EflaniGünlüce KöyüHali Arazi1385510,26Tamİmarsız13.000,001.300,0024.05.202212.00
12EflaniHalkevli KöyüHam Toprak1467305,36Tamİmarsız7.750,00775,0024.05.202212.30
13EflaniKoltucak KöyüHali Arazi10881276,90Tamİmarsız4.250,00425,0024.05.202214.00
14EflaniKutluören KöyüHam Toprak1076285,85Tamİmarsız7.250,00725,0024.05.202214.30
15EflaniOvaşeyhler KöyüHam Toprak1271602,52Tamİmarsız14.750,001.475,0024.05.202215.00
16EflaniUlugeçit KöyüÇalılık103189.040,87Tamİmarsız110.000,0011.000,0024.05.202215.30

1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz malların satış işlemleri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Eflani Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.

2–  Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Servisi’nde, taşınmazlar ise mahallinde isteklilerce ücretsiz olarak görülebilir.
3-  İhaleye katılacak isteklilerin; tebligat için Türkiye de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce ya da Malmüdürlüğünce düzenlenen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu (s ü r e s i z),   özel kişiler adına ihaleye gireceklerin ise ayrıca Noter tasdikli vekaletname örneğini, Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

4–  Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 Sayılı Yasanın 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5- Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalan kısmına kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda ve üçer aylık dönemler halinde en fazla sekiz taksitte ödenebilecektir.

6- 4706 sayılı Kanunun 7. maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmaz malların satış işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ve KDV alınmayacak olup, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Ancak ihale bedeli üzerinden %1 (yüzdebir) oranında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Hesabına ayrıca işlem bedeli ödenir.

7-  Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-  Ayrıca yapılacak olan ihalelere ait bilgiler www.eflani.gov.tr  veya www.karabuk.csb.gov.tr adresinden öğrenebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.        Bilgi Telefonları: 0370 461 3360  —–  0 370 461 2015   ——-   0 370 424 5169

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir