Eflani, Saraycık Köyü Bilgileri ve Tarihi

SARAYCIK KÖYÜ

Saraycık köyü , Eflani’nin 14 km güneybatısındadır. Köy, kuzeybatıdaki Guz ormanlığı eteğindeki Aşağı Harmana doğru uzanan Başpınar sırtının iki tarafında kurulu olup, doğuya meyilli bir arazi üzerindedir. Güneyde Çatalçam, Sırakayalık, Örümcenin Başı, Atak gibi mevki adlarından oluşan çamlık ormanlığı ile doğuya doğru uzanan Çal kaya eteğindeki Yazıdüzü ile çevrilidir.Özellikle Yazıdüzü, yeşil görüntüsü ile bir yayla niteliğindedir. Köylünün tarlaları İndere boğazına uzanan Yazıdüzü’ndedir. Köyün karşısındaki çamlık ormanında hayvan güderler. Kadrolu bir Camii olan Saraycık Köyünde birde köy konağı vardır. Saraycık köyü Merkez ve Bozarmut olmak üzere iki mahalleden oluşmaktadır. Saraycık Merkez mahalle 14 hane açık, 13 hane kapalı olmak üzere 28 hane civarındadır. Ziyrat ve Bayram gelenekleri devam ettiği gibi, Hıdırelllez günü Çatal Çam mevkiindeki Tepeören Türbesine giderler. 7 ağustos’ta ziyaret ettiğim Saraycık Köyünde Camide bulunan cemaat ile sohbet ettim. Halk,oturak denilen köy meydanında sohbet eder. Ormanlarla kaplı İndere bölgesi köyün güneyinde yer alır. Saraycık Köyünün komşuları ise doğuda Çal Köyü, kuzeyde Göller Köyü , kuzeybatıda ise Bozarmut mahallesi bulunmaktadır. Eflani Bilgi Haber Portalı
11 hane açık, 7-8 hane kapalı olmak üzere 19 hane civarında olan Bozarmut mahallesi, Saraycığın kuzeybatısında , Göller Köyünün de 2 km batısında yer almaktadır. Göller Köyü içinden batıya ayrılan ve Göller doruğu denilen mevkiden ulaşılan Bozarmut mahallesi, Büyük Erenler doruğunun eteğinden, güneye meyilli kayalık bir arazi üzerinde olup, etrafı ormanlarla çevrilidir. Bozarmut mahallesi, güneye doğru uzanan geniş ve düz bir arazi olan Özderesi boğazına hakim bir noktadır. 7 ağustos 2004 tarihinde arkadaşım Fikri Bal ile birlikte ziyaret ettiğim Bozarmut halkı bizi çok sıcak karşıladılar ve ikram ettiler. Kadrolu bir Cami olan mahallede, 1999 tadilat yapılmış ve birde türbe vardır. Kışlık odun ihtiyacı köy korusundan karşılanır. Kuzeydeki Su Kuylucu ve Boğaz denilen meralarda hayvan güderler.Ayrıca mahallenin batısında yer alan Kuyucak düzlüğü orman içi çayırlık olup piknik ve mesire yeridir. Başta ceviz olmak üzere meyve ağaçlarının dolu olduğu bahçeler içindeki evler genellikle ahşaptandır.

Adların Kaynağı Ve Tarihçe

Saraycık ve civarında Türklerden önceki medeniyetlere ait yerleşim alanları ve bina yerleri mevcuttur. Türklerin Anadolu’ya girdiği 1071 Malazgirt harbinden sonra ise Saraycık ve Bozarmut halkının bu bölgeye ne zaman yerleştikleri bilinmemektedir.Ancak hem Saraycık hem de Bozarmut, 1530 yılı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu defterindeki kayıtlarda iki ayrı köy olarak geçmektedir.Bu duruma göre Saraycık ve Bozarmut halkının bugünkü yerlerine 1530 yılından daha önce yerleştikleri kesindir. Nitekim Saraycık Köyü 1530 yılı muhasebe defterindeki Bolu sancağı haritasında , Tarakl-ı borlu(Safranbolu) kazası sınırları içinde, bugünkü yer üzerinde bulunmaktadır. 1530 yılında Saraycık Köyü 18 hane olup hasılı (yıllık geliri) 1748 akçe ile timarlı sipahi hassıdır.

Aynı tarihli (1530 yılı) muhasebe kayıtlarında yer alan Bozarmut mahallesi, Bozca armut Kariyyesi olarak geçmektedir. Bu tarihte (1530) Bozca armut, 6 hane olup hasılı 1007 akçedir.593 Bu duruma göre , Saraycık ve Bozarmut mahalleleri, 1530 yılında iki ayrı köydür ve buraya 1530 yılından önce gelmişlerdir.

Ayrıca, vilayet salnamelerinde Araç ormanları hakkında verilen malumatta, Karadere, Kadarta, Eğriceova, Atseki, Çatak, Osman gölü ve Aktepe gibi ormanlar arasında Bozarmut Ormanlarıda yer almaktadır. Salnamelerde , bu ormanlar için genişçe bilgi verilmekte olup “koğuş ve İzmir tahtası imal edilerek, bir kısmı pazarda, bir kısmıda Bartın yolu ile dersaadet(İstanbul) ve izmir’e nakl olunmaktadır” 594 denmektedir.

Adların kaynağına gelince, rivayet’e göre Saraycık adı, köydeki bir “tümsekte saray olduğu” şeklindeki söylentiden kalmadır. Ancak bu bir söylenti olup kesin değildir.Nitekim Saraycık adı, Saraycıklı Türkmen oymağının adından kalmadır. 595 nitekim Adana’da Avşar ve Kozan dağları arasında Saraycıklı adında bir Türkmen köyü bulunmaktadır. Ramazan Çalışkan. Bu duruma göre Saraycık Köyü adını, Saraycıklı Türkmen oymağından almıştır. Saraycıklı Türkmen oymağının 1530 yılından önce bu bölgeye yerleştiği ve zamanla Saraycık şekline dönüştüğü anlaşılmaktadır.

1530yılı muhasebe kayıtlarında Bozcaarmud, Vilayet salnamelerinde de Bozarmud olarak geçen mahallenin adı ise rivayete göre, Bozahlat ve Bozarmut meyve ağaçlarının bol yetiştiğinden kaynaklanmaktadır. Ancak benim kanaatim, yukarıdaki Ahlat-Armut bölümünün doğru olduğu, ancak Bozarmut adının sadece bundan gelmediği, Osmanlı kaynaklarında geçen Bozcaarmud adının Bozca ve Boz ile başlayan Türkmen oymağı ile alakalı olduğu şeklindedir. Nitekim Çukurova’da ve Aksaray, Ankara sancakları sınırlarında Bozcalu Türkmen oymağına, Karaman’da ve Halep Türkmenlerine bağlı oymaklar arasında da Bozlu oymağına rastlamaktayız
Ayrıca Bozcalu, Bozlu, Bozkoyunlu, Bozdağ, Bozulus gibi, adı,”boz” ve “bozca” ile başlayan bir çok oymak bulunmaktadır.Örneğin Eflani’de Kutlu adındaki Türkmen oymağı yerleştiği yer eski dönemlerden kalma viran, ören olduğu için Kutluviran adını almıştır.Bu duruma göre, yöreye gelen Bozlu yada Bozcalu Türkmen oymağı, ahlatlık bir yere yerleşmesi hasebi ile Boz-armut ,Bozca-armuta dının birleşmesinden Bozarmud adını almış olmalıdır.

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri: Fikri Cancan

Nüfus
Saraycık köyü: H.937 M.1530 yılı
Hane : 18 T.Nüfus :108
Bozarmud mahallesi:1530 yılı
Hane :6 T.Nüfus: 36
Saraycık-bozarmud birlikte

1897yılı 598
Hane : 40 Nüfus :234

1940 1950 1960 1970 1985 1997 2000
KADIN 147 192 197 208
ERKEK 112 119 155 168
TOPLAM 259 311 352 376 236 129 93

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:794
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:262 kişidir.

2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 95, Erkek; 46, Kadın; 49 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir