Eflani, Karlı Köyü Bilgileri ve Tarihi

KARLI KÖYÜ

Eflani’nin 12 km doğusunda yer alan Karlı Köyü, Daday yolunun Meydan mevkiinden ayrılan Gökgöz yolu üzerinde bulunmaktadır. Karlı Köyü, kuzeyden güneye doğru karşılıklı uzanan ormanlık sırtların arasında geniş bir vadide kuruludur. Karlı köyü, Merkez, Yukarı Karlı, Kocaoğlu, Kahyaoğlu(kaya) olmak üzere dört mahalleden oluşmaktadır. Yukarı Karlı, Aşağı Karlı, Kocaoğlu mahalleleri, Meydan mevkiinden başlayarak Gökgöz Köyü yakınlarına kadar uzanan Karlı Boğazı denilen vadide yer alırlarken, Kaya mahallesi adı geçen yerlerin kuzeyinde bulunmaktadır. Karlı Köyü merkez mahalle 34-35 hane civarında olup 20 hane açık vaziyettedir. 24 hane civarında olan Kaya mahallesinde 13-14 hane açıktır. Diğer mahalleler 6-7 haneden oluşmaktadır. Karlı Köyü’nde Merkez ve Kaya mahallesinde olmak üzere kadrolu iki Cami vardır. Merkez mahallede Cami yanında tarihi bir Türbe olmakla birlikte Türbeye ait olduğu sanılan taş maalesef kaybolmuştur. Karlı vadisini boydan boya geçen dere, gözgöz çayına kadar ulaşır. Karlı köyü’nün komşuları ise, kuzeyde Şenyurt Köyü, güneyde Gökgöz Köyü, doğuda Daday Köyleri ve batıda Çemçi Köyü’dür. Meydan mevkiinde açılan taş ocaklarında üretilen asfaltlama taşı, çevre yollarının yapımında kullanılmıştır.

Adların kaynağı ve tarihçe

Yaptığım araştırmaya göre Karlı adı, sanıldığı gibi Kanlı bir savaşa sahne olduğundan kalmış değildir. Çünkü Karlı adı, Oğuz destanında da adı geçen “Karluk” adındaki bir bey ve boy adına dayanmaktadır. Bilindiği gibi 24 Oğuz Boyu yanında, Oğuzlar dışında olup fakat Oğuzlara tabi olanlara Uygur Türkleri denmektedir. Karluk boyuda Oğuzlara uyan Uygur Türklerinden Kalaç, Kıpçak, Ağaçeri gibi bir Türk boy adıdır.

Nitekim Oğuz Kağan Destanın da Karluk için şöyle denmektedir. “Çeride büyük bir kahraman er bey vardı. Yürüyüşe, soğuğa dayanıklıydı. O bey dağlara girdi, yürüdü. Dokuz günden sonra Oğuz Kağan’a aygır Atı getirdi. Buz, dağlarda çok olduğundan O bey karlara sarılmıştı. Apak’tı. Oğuz Kağan sevinçle güldü dedi ki; ey sen burada beylere baş ol. Senin adın ebediyen Karluk olsun” dedi. 531 Destandan da anlaşıldığına göre” Karluk” bir bey adıdır. Onun soyundan gelenlerde Karluk boyunu teşkil etmişlerdir. Oğuz Kağan’da Milattan Önce 200 yıllarda yaşamış bir Türk hakanıdır.
Hz.Muhammed’in tebliğ ettiği İslam Dini’nin 600 yılların sonlarına doğru Orta Asya’ya kadar varması ile “Türkler arasında ilk önce Karluk Boyu’nun bir kısmı müslüman olmuştur. 532. Bu duruma göre Karlı adı, Karluk adındaki Türk Boyunun adı olup zamanla Karlı şeklini almıştır. Nitekim 1530 yılı muhasebe kayıtlarında da köy, “Karlu” şeklinde geçmektedir.
Haklarında herhangi bilgi olmasa da, köyde tarihi bir türbenin bulunması Karlu halkının 1071 Malazgirt harbinden sonra bu bölgeye bir derviş-gazi önderliğinde yerleştiklerini akla getirmektedir. Ramazan Çalışkan
Türkler döneminden önceki medeniyetlere ait eski yerleşim alanları ve benzeri tarihi kalıntılar köyün tarihinin eskiye dayandığını göstermektedir. Çobanoğulları ve Candaroğulları beyliklerinden sonra Osmanlı idaresine geçen Karlı Köyü 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Kastamonu sancağı Tatay(Daday) kazası sınırları içinde bugünkü yeri üzerinde bulunmaktadır. 1530 yılı muhasebe kayıtlarında Karlı Köyü 8 hanedir ve hasılı (yıllık geliri) 720 akçe ile timarlı sipahi hassıdır. Ayrıca 220 akçe yıllık geliri olan 5 hane Cami vakfı olarak kayıtlıdır. Aynı tarihli defterin Kastamonu sancağı haritasında bugünkü yer üzerinde “Karlu” olarak geçen Karlı Köyü, bu bölgeye 1530 yılından önce yerleşmişlerdir.533 1953 yılında Daday’dan Eflani’ye geçmiştir. eflanim.com

Nüfus

H.937 – M.1530 yılı
Hane: 8 T.Nüfus: 65 kişidir.

H. 1314 – M.1897 yılı 534
Hane:34 Kadın :121 Erkek: 133 Toplam:254
1950 1960 1970
KADIN 186 187 214
ERKEK 164 168 172
TOPLAM 350 355 386

1985 1997 2000
348 253 219

2004 yılı itibari ile açık kayıtlar toplamı:953
2004 yılı itibari ile kapalı kayıtlar toplamı:580 kişidir
2012 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına Göre; Toplam; 153, Erkek; 77, Kadın; 76 Kişi Şeklindedir.
Kaynak: H. Lütfi Ersoy’un hazırlamış olduğu Eflani’nin Tarihi ve Köyleri kitabı

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Muzaffer Bodur

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir