Eflani, Tabaklar Mahallesi Tarihi ve Bilgileri

tabaklar-deresi

MERKEZ TABAKLAR MAHALLESİ

Eflani’nin 2,5km güneyinde yer alan Tabaklar mahallesi, doğudan batıya doğru akan Eflani çayının kenarında düz bir arazi üzerindedir. Hemen her köyümüzde olduğu gibi evler ahşap, sık direk arası taş ve betonarmedir. Tabaklar mahallesinin komşuları, kuzeyde Tepecik mahallesi, güneyde Kayadibi mahallesi ve Gelicek köyü, doğuda ise Halkevli köyü bulunur. 60-65 hane civarında olan Tabakları mahallesinde açık hane 25-30 civarındadır..

Adının Kaynağı Ve Tarihçe

Tabaklar, Osmanlı kaynaklarında ve salnamelerde “Dabağlar” şeklinde geçmektedir.Bu duruma göre mahallenin adı Dabağlar iken, halk dilinde yine aynı manaya gelen Tabaklar şeklini almıştır. Kelimenin aslı ise Debbağ’dır. Debbağ:, hayvan derilerini meşin, kösele vs. yapmak için sipileyen sanat sahiplerine denir. Dabağlar ise bu sanatla uğraşan birden çok kişi yada köy için kullanılan bir tabirdir. Şüphesiz Tabaklar adı, halkının bir dönem deri tabaklama sanatı ile uğraştığından kalmadır. Mahalle yaşlılarının da ifadesi burada bir dönem Tabakhane olduğu şeklindedir.
Nitekim 1730’lu yıllarda yöreye gelen İbrahim Hamdi “Pazar’ın kıble tarafında Depe köy nam karyede çizme ve pabuç dikerler.”331 demektedir. Yaklaşık 300 yıl önceye ait olan bu bilgiye göre Tabaklar ile Tepecik halkının deri işlediği, meşin, kösele imal ettikleri ve çizme diktikleri anlaşılmaktadır. Ancak Tepecik’in 1530 yılı muhasebe kayıtlarında “Depecük”, Uluslu İbrahim Hamdi’de “Depe,” şeklinde adından söz edilmesine rağmen, Tabaklar mahallesinden söz edilmemesi, Tabaklar’ın şu andaki yerine sonradan yerleştiklerini veya başka bir ad altında iken bu sanat’a bu tarhten sonra başlamış olabileceklerini akla getirmektedir. Zira İbrahim Hamdi eserinde, “Tavşan zaimi ve Şimale paşa” adında bu bölgede iki köyden söz etmektedir. Bugün bu köyler olmadığı gibi bilen de yoktur.
Tabaklar mahallesi ile ilgili bir diğer konu ise, Candaroğullarının kurucusu olarak kabul edilen Şemseddin Yaman Candar’ın 1291 yılında Geyhatu tarafından Kastamonu valisi olarak atanması ve kendisine timar olarak Eflani’nin verilmesi üzerine, beyliğin Eflani’deki merkezinin Tabaklar mevkii olduğu şeklindedir.332 Bir ihtimal ve rivayete göre Şemseddin Yaman Candar’ın oturduğu yer, Tabaklar mahallesi veya civarıdır. Nitekim mahallenin civarında ve tarlalarında kerpiç ocakları, bina yapı ve kalıntıları, Tabaklar köprüsü, Hamam köprüsü mevkiindeki Hamam harabesi gibi eserler bu rivayeti doğrular niteliktedir.
Tabaklar mahallesinde tarihi bir cami , eski değirmen yıkıntıları ve bu gün türbe olarak kabul edilen çok eski bir mezarlık vardır. Burada bulunan ve Sara hastalığının tedavisi için kullanılan Sara taşı oldukça ilginçtir. Bu Sara taşının etrafı bir kişi sığacak şekilde tuğla ile örülmüş olup, önündeki kapıdan girilir. Sara hastası olan kişi sara taşının üzerine oturtularak bir yakını tarafından banyo yaptırılır. Aniden atılan soğuk suyun etkisiyle , hasta irkilerek haykırınca hastalığın çıktığına inanılır.

Tepecik Mahallesi

Tabaklar mahallesinin 500 metre kuzeyinde, etrafı düz ve açık arazi ile çevrili , hafifçe bir tepe üzerinde olan Tepecik mahallesi Aşağı ve Yukarı mahalle olmak üzere iki parçadan oluşur. 7-8 hane açık, 7-8 hane kapalı olmak üzere toplam 14-15 hane civarındadır. Tepecik mahallesi, “Tepecik” adını, geniş düz ve açık arazi ortasındaki bir tepenin üzerinde yerleşik olmasından almıştır. Mahalle civarında ve batıdaki Çorak ve Çakıl mevkilerinde eski yerleşim yerlerine ait yapı, kerpiçten ev eşyaları gibi eserler mevcuttur.
Bir söylentiye göre, yöreye hakim olan iki derebeyinden biri Koltucak köyü civarında, biride Tepecik divanındadır. Her iki derebeyi toprak ve nüfuz yüzünden anlaşmazlığa düşerek çarpışmaya karar verirler. Yapılan kavgada Tepecik ve çevresinin dere beyi yenilince, galip gelen derebeyi “kanı kapısından yol verdim buradan çekip gitsin!” der. Halkevli tarafında olduğu ifade edilen “Kanı” kapısından çıkıp giden Derebeyinin Başiğdir veya o civara yerleştiği söylenir. Tepecik mahallesi 1530 yılı muhasebe kayıtlarında hasıl’ı (yıllık gelir) 690 akçe olan ve 3 haneden oluşan bir köydür.333 1730’lu yıllarda yöreyi gezen İbrahim Hamdi, “pazarın kıble tarafında tepe nam karyede pabuç ve çizme dikerler” demektedir.
Tepecik mahallesinde bir dönem pabuç, çizme çarık ve tulumbacı ayakkabıları da dikilmiştir. Osmanlılarda yangın söndürme aleti olan tulumbaları kullananlara tulumbacı, onların giydiği bir çeşit yüksek konçlu a topuksuz, deriden ayakkabılara da tulumbacı ayakkabısı denilir.Tabaklar-Tepecik mahalleleri birlikte nüfus.

Nüfus

1897 yılı
hane : 55
nüfus : 395 kişi
2004 yılı itibariyle açık kayıtlar : 1284
2004 yılı itibariyle kapalı kayıtlar : 1324 kişidir.

Muhtarlar;

2019 Yerel Seçimleri Muhtarı; Nevzat Erzik

Nüfus;

2018 Yılı; 223 Kişi

Konu Hakkında Görüşünüzü Paylaşın

One thought on “Eflani, Tabaklar Mahallesi Tarihi ve Bilgileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir